Huidig per 02 mrt 2023

Algemene voorwaarden

Welkom bij MadBot.ai (ons "Platform"). Deze Algemene Voorwaarden (de "Voorwaarden") vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en ParticleByte BV handelend onder de naam MadBot.ai van Lange Voort 213, 2343CD Oegstgeest, Nederland ("MadBot", "wij", "ons" of "onze") met betrekking tot het gebruik van ons Platform en onze Diensten. Wij verlenen u een licentie voor het gebruik van ons Platform op basis van deze Voorwaarden. Wij verkopen ons Platform niet aan u, en wij blijven te allen tijde eigenaar van ons Platform.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. De bepalingen in deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en uw gebruik van ons Platform en vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en ons. Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en zullen u hiervan op de hoogte stellen. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van ons Platform.
 2. Op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden, verlenen wij u hierbij een herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om ons Platform onder deze Voorwaarden te gebruiken.
 3. Door te registreren voor een Account, wat inhoudt dat u ons bepaalde verplichte en vrijwillige informatie verstrekt zoals vereist voor een succesvolle registratie en het gebruik van ons Platform, gaat u ermee akkoord en erkent u dat:

  a) u de voorwaarden in deze Voorwaarden hebt gelezen en ermee instemt daaraan gebonden te zijn en ze na te leven; en

  b) u ervoor zult zorgen dat alle Gebruikers van uw Account zich aan deze Voorwaarden houden. ‍
 4. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Account en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account. U stemt ermee in dat alle acties die worden uitgevoerd door een persoon via uw account worden beschouwd als een daad die door u is uitgevoerd, en u zult ervoor zorgen dat alle personen die toegang hebben tot en gebruik maken van uw account hiertoe bevoegd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade of aansprakelijkheden die voortvloeien uit of in verband staan met onrechtmatig, frauduleus of illegaal gebruik van uw Account.
 5. Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, uitleg of aansprakelijkheid en naar eigen goeddunken, u op elk moment de toegang tot ons Platform of uw Account te weigeren of op te schorten, of inhoud te verwijderen of te bewerken (inclusief inhoud die door u is ingediend) op ons Platform of op een van de bij ons aangesloten websites (inclusief social media pagina's).
 6. Wij behouden ons het recht voor om delen van de Diensten, ons Platform of andere producten, diensten, gelieerde websites (inclusief social media pagina's) en/of andere software die door ons wordt geleverd in verband met het voorgaande op elk moment te wijzigen, aan te passen, op te schorten of te beëindigen. U stemt ermee in dat de toegang tot of de werking van het voorgaande van tijd tot tijd kan worden onderbroken of technische problemen kan ondervinden.
 7. Behoudens voor zover dit schriftelijk door ons is toegestaan, is het u niet toegestaan gebruik te maken van, of inhoud in te dienen op, ons Platform of een van onze gelieerde websites om producten of diensten van derden of uzelf te adverteren, promoten of verkopen.
 8. De volgende aanvullende voorwaarden zijn ook van toepassing op uw gebruik van ons Platform en maken deel uit van deze Voorwaarden:

  a) Ons Privacybeleid
  b) Ons Cookiebeleid
  c) Onze Gegevensverwerkingsovereenkomst.

ABONNEMENT

 1. Voor sommige Diensten kan betaling van abonnementskosten en/of andere ad hoc of bijkomende kosten vereist zijn voordat u toegang krijgt tot of gebruik kunt maken van deze Diensten ("Vergoedingen"). Deze Vergoedingen worden via ons Platform aan u meegedeeld.
 2. Als u een terugkerend abonnement bij ons aanschaft, wordt de abonnementsperiode voor uw Account automatisch verlengd aan het einde van elke abonnementsperiode, totdat u deze succesvol beëindigt via ons Platform. Door het terugkerende abonnement te kopen, machtigt u ons of onze gerelateerde bedrijven om automatisch de Vergoedingen in rekening te brengen:

  a) bij aanvang van uw eerste abonnementsperiode, na afloop van een eventuele proefperiode of op een datum die anderszins door ons wordt aangegeven; en

  b) op de verlengingsdatum van de abonnementsperiode daarna, zonder verdere actie van uw kant.
 3. Alle verschuldigde Vergoedingen met betrekking tot uw Account moeten worden betaald op de vervaldatum voor betaling, zoals aan u gemeld via ons Platform of anderszins. Het niet tijdig betalen van de Vergoedingen kan resulteren in de opschorting of beëindiging van uw toegang tot uw Account en/of ons Platform of een van de Diensten.
 4. Onze Vergoedingen kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We zullen u redelijk van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen van elke wijziging van terugkerende Vergoedingen. Wanneer u een periodiek abonnement blijft gebruiken, betekent dit dat u de gewijzigde Vergoedingen aanvaardt.
 5. U bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen (inclusief goederen- en dienstenbelasting) onder deze Voorwaarden.
 6. Alle betalingen worden verricht via de betalingsmethoden die van tijd tot tijd door ons worden gespecificeerd. U erkent en gaat ermee akkoord dat u bent onderworpen aan de toepasselijke gebruikersovereenkomst van alle betaalmethoden van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in verband met de door u gekozen betaalmethode. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een betaalmethode te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent, zonder u op de hoogte te stellen of een reden op te geven.
 7. We moeten de volledige betaling ontvangen uiterlijk op de dag waarop deze betaling moet worden verricht in onmiddellijk beschikbare en vrij overdraagbare middelen, zonder enige beperking, voorwaarde, inhouding, aftrek, verrekening of tegenvordering van welke aard dan ook.
 8. Tenzij schriftelijk anders door ons aangegeven, geeft beëindiging van uw Account om welke reden dan ook u geen recht op restitutie van de Vergoedingen. Als u uw abonnement op ons Platform opzegt, kunt u toegang blijven houden tot uw Account tot het verstrijken van de abonnementsperiode waarin de opzegging plaatsvond.
 9. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden betalingen niet gerestitueerd. Neem contact met ons op als u de Services wilt annuleren. Wij kunnen naar eigen en absoluut goeddunken een restitutie van Vergoedingen aanbieden voor een bepaalde abonnementsperiode wanneer er geen acties zijn ondernomen met betrekking tot uw Account en u ons binnen 72 uur na het afsluiten van uw abonnement schriftelijk op de hoogte hebt gesteld van uw voornemen om uw abonnement te beëindigen.  

INHOUD UPLOADEN NAAR ONS PLATFORM

 1. Je verklaart en garandeert onherroepelijk en onvoorwaardelijk dat alle content die je uploadt naar ons Platform voldoet aan ons Privacybeleid, de Overeenkomst Gegevensverwerking, de Nederlandse GDPR Implementatiewet ("UAVG"), de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") en alle andere toepasselijke wetten.
 2. U bent volledig verantwoordelijk voor uw inhoud die u uploadt naar ons Platform. Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk jegens derden, voor:

  a) de inhoud of nauwkeurigheid van enige inhoud of gegevens geüpload door jou, door ons namens jou, of enige andere gebruiker van ons Platform; of

  b) het verlies van inhoud of gegevens die door u aan ons zijn verstrekt. U dient een register bij te houden van al deze content en gegevens (inclusief voor alle duidelijkheid eventuele verzekeringspolissen).
 3. We zullen de door u geüploade content alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Services, het nakomen van onze verplichtingen in deze Overeenkomst en elk ander doel dat uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is uiteengezet of anderszins tussen ons is overeengekomen. We zullen de door u geüploade content niet op andere wijze openbaar maken of verspreiden, behalve wanneer we daartoe verplicht worden door de wet, een bevoegde rechtbank of een overheidsinstantie of regelgevende instantie.
 4. We kunnen de door u geüploade inhoud gebruiken voor gegevensanalyse of om kunstmatige intelligentie of machinaal leren te implementeren. Dergelijke inhoud wordt geanonimiseerd en alleen gebruikt voor het verbeteren van de Diensten en onze respons op gebruikers van het Platform.
 5. Wij hebben het recht uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat door u geplaatste of geüploade inhoud op ons Platform een schending vormt van hun rechten onder de toepasselijke wetgeving.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten in ons Platform waar ook ter wereld aan ons toebehoren, dat de rechten in ons Platform aan u in licentie zijn gegeven (niet verkocht) en dat u geen rechten hebt in of op ons Platform anders dan het recht om ze te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten in inhoud die door u is geüpload naar ons Platform blijven eigendom van u of hun respectieve eigenaars. U stemt ermee in dat u ons een royaltyvrije en niet-exclusieve licentie verleent om dergelijke intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, te reproduceren, te publiceren en weer te geven ten behoeve van het uitvoeren van de Diensten, promotionele doeleinden, interne administratieve doeleinden en alle andere doeleinden die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet, inclusief ten behoeve van het verbeteren van de Diensten en onze antwoorden aan gebruikers van het Platform.
 3. Je erkent dat je geen recht hebt op toegang tot ons Platform in de vorm van broncode.
 4. Onze status (en die van geïdentificeerde medewerkers) als de auteurs van inhoud op ons Platform moet altijd worden erkend.

GARANTIES

 1. Hoewel wij alles in het werk stellen om de informatie op ons Platform accuraat te houden, leveren wij de Diensten, het Platform en alle Gerelateerde Content op een "as is" en "as available" basis, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Wij geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van een van de voorgaande, tenzij schriftelijk anders vermeld.
 2. Voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij alle garanties af, expliciet of impliciet, met betrekking tot ons Platform of Diensten, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Wij garanderen niet dat de Diensten, ons Platform, de Gerelateerde Content, of elektronische communicatie verzonden door ons vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

‍ SERVICE LEVEL AGREEMENT

 1. Wij stellen de functionaliteit van MadBot aan u beschikbaar op grond van deze Overeenkomst en zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om de Diensten beschikbaar te maken op de gateway tussen het openbare internet en het netwerk van de Cloud Services Provider, met uitzondering van:

  a) geplande Downtime (waarvan we, voor zover praktisch mogelijk, een planning zullen maken die geen nadelige invloed heeft op uw bedrijf); en

  b) zoals uiteengezet in deze Voorwaarden.
 2. Wij garanderen dat de Diensten een uptime hebben van niet minder dan 99,5% per maand (resulterend in een Downtime van niet meer dan 3 uur en 39 minuten per maand) (de "SLA").
 3. U kunt elke claim van buitensporige Downtime naar voren brengen door de details van dergelijke Downtime voor onze referentie in te dienen. Wij moeten dergelijke claims uiterlijk aan het einde van de kalendermaand volgend op de maand waarin de vermeende downtime zich heeft voorgedaan, ontvangen. Als wij na onderzoek van dergelijke claims vaststellen dat wij niet hebben voldaan aan de uptime-eis die hierin wordt uiteengezet, kunt u, als een exclusief rechtsmiddel, recht hebben op een servicekrediet dat in een bepaalde maand niet meer mag bedragen dan vijftien procent (15%) van de maandelijkse kosten.
 4. Niettegenstaande het voorgaande, als we vaststellen dat de Services een uptime hadden van minder dan negenennegentig procent (99,0%) (resulterend in een Downtime van meer dan 7 uur en 18 minuten) in een specifieke maand, kunt u, als exclusief rechtsmiddel, recht hebben op een servicetegoed van twintig procent (20%) van de vergoedingen die voor die specifieke maand van toepassing zijn.
 5. Servicecredits zullen aan u worden gecrediteerd binnen dertig (30) dagen na de vaststelling van buitensporige downtime door ons zoals hierboven uiteengezet.
 6. We kunnen, naar eigen goeddunken, aanvullende prestatiedoelen voor de Services aankondigen en zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om aan deze doelen te voldoen.
 7. Aanvullende prestatiedoelen kunnen door ons op elk moment en naar eigen goeddunken worden gewijzigd en het niet behalen van deze doelen geeft geen recht op restitutie van betaalde vergoedingen onder deze Voorwaarden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor de volledigheid, nauwkeurigheid of juistheid van enige informatie die is geüpload op ons Platform en enige Verwante Inhoud. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Diensten en ons Platform op uw eigen risico is.
 2. U stemt ermee in de Diensten, ons Platform en de Verwante Inhoud niet te gebruiken voor wederverkoopdoeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de Diensten, ons Platform of enige andere website of software) voor:

  a) verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
  b) bedrijfsonderbreking;
  c) verlies van verwachte besparingen
  d) verlies of corruptie van gegevens of informatie;
  e) verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  f) enige andere indirecte schade of gevolgschade.
 3. Niets in deze Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor:

  a) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid;

  b) fraude; en/of

  c) enige andere aangelegenheid waarvoor het ons volgens de toepasselijke wetgeving verboden is onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.
 4. Ons Platform is niet bedoeld voor het bijhouden van gegevens en wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inhoud.
 5. Deze Voorwaarden beschrijven de volledige omvang van onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van de Diensten en ons Platform. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, zijn er geen voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden, uitdrukkelijk of impliciet, die bindend zijn voor ons. Elke voorwaarde, garantie, vertegenwoordiging of andere voorwaarde met betrekking tot de levering van de Diensten en ons Platform die anderszins zou kunnen worden geïmpliceerd in, of opgenomen in, deze Voorwaarden, hetzij door statuut, gewoonterecht of anderszins, is uitgesloten voor zover toegestaan door de wet.

INDEMNITEIT

U gaat ermee akkoord ons en onze respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en vertegenwoordigers, onafhankelijke aannemers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle claims, verliezen, uitgaven, schade en kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, incidentele, gevolg-, exemplarische en indirecte schade), en redelijke juridische kosten, als gevolg van of voortvloeiend uit uw handeling, verzuim of nalatigheid, hetzij in uw gebruik van ons Platform, Diensten en/of websites of software in relatie daarmee of anderszins, en hetzij met betrekking tot uw schending van deze Voorwaarden (inclusief ons Privacybeleid, Bijlage Gegevensverwerking of Cookiebeleid) of enige wet- of regelgeving of anderszins.

ANDERE BELANGRIJKE TERMEN

 1. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden.
 2. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden alleen overdragen aan een andere persoon als wij daar schriftelijk mee instemmen.
 3. Er is geen joint venture, partnerschap, agentschap of arbeidsrelatie ontstaan als gevolg van deze Voorwaarden.
 4. Deze Voorwaarden en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt en vernietigt alle eerdere overeenkomsten, beloften, toezeggingen, garanties, verklaringen en afspraken tussen ons, hetzij schriftelijk of mondeling, met betrekking tot dat onderwerp. U stemt ermee in dat u geen rechtsmiddelen zult hebben met betrekking tot enige verklaring, toezegging, verzekering of garantie (ongeacht of deze onopzettelijk of door nalatigheid is gedaan) die niet in deze Voorwaarden, of een document waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen, is opgenomen. U stemt ermee in dat u geen aanspraak kunt maken op een onschuldige of nalatige onjuiste voorstelling van zaken of een nalatige verkeerde voorstelling van zaken op basis van een verklaring in deze Voorwaarden of een document waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen.
 5. Als we er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden nakomt, of als we onze rechten jegens u niet afdwingen, of als we dit vertragen, betekent dit niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent dit niet dat u niet aan deze verplichtingen hoeft te voldoen. Als we afstand doen van een verzuim door u, doen we dat alleen schriftelijk en dat betekent niet dat we automatisch afstand doen van elk later verzuim door u.