Huidig per 02 mrt 2023

Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij Madbot. We respecteren je privacy met betrekking tot alle informatie die we over je verzamelen op onze website.

Bij MadBot zijn we toegewijd aan het beschermen van uw Persoonlijke Gegevens en aan het verstrekken van duidelijke en transparante informatie over de soorten informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Voor uw verdere bezoeken aan onze website willen wij u informeren over het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens bij het bezoeken en gebruiken van onze website. Evenals over bezwaar, intrekking en andere rechten die u toekomen als persoon waarop het verzamelen en gebruiken van gegevens van invloed is.

We willen u vragen om dit beleid samen met ons Cookiebeleid te lezen en als u een gebruiker van onze diensten bent, verwijzen we u ook naar onze Gegevensverwerkingsovereenkomst.

In principe zullen wij uw Persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Nederlandse GDPR-implementatiewet ("UAVG") en de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR"), en alleen zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Algemene informatie

a) Wat zijn Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot persoonlijke of materiële omstandigheden die verband houden met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, e-mailadres, postadres of telefoonnummer, maar ook online identificatiegegevens zoals uw IP-adres. Informatie van algemene aard die niet kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen, zijn daarentegen geen Persoonsgegevens. Hieronder valt bijvoorbeeld het aantal gebruikers van een website.

b) Wat zijn gegevens van bijzondere categorieën?

Gegevens van speciale categorieën zijn Persoonsgegevens die meer bescherming nodig hebben omdat ze gevoelig zijn. Hieronder vallen Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens en biometrische gegevens blijken. Evenals gegevens over gezondheid, iemands seksleven en iemands seksuele geaardheid. Om Gegevens van Bijzondere Categorie rechtmatig te kunnen verwerken, is toestemming voor de verwerking noodzakelijk.

c) Wat is verwerking?

"Verwerking" betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze. De term is breed en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens.

d) Verantwoordelijk voor gegevensverwerking

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is ParticleByte BV handelend onder de naam MadBot.ai van Lange Voort 213, 2343CD Oegstgeest, Nederland ("MadBot", "wij", "ons" of "onze"). Wij treden op als de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens en verzoeken u alle vragen over uw Persoonsgegevens rechtstreeks aan ons te richten via hi@madbot.ai of schrijf ons naar bovenstaand adres.

e) De rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met de bovengenoemde wetten moeten we ten minste een van de volgende rechtsgrondslagen hebben om uw Persoonsgegevens te kunnen verwerken:

 • u toestemming hebt gegeven,
 • de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract / precontractuele maatregelen,
 • de gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting of
 • de gegevens noodzakelijk zijn om onze legitieme belangen te beschermen, op voorwaarde dat uw belangen niet zwaarder wegen.

Algemene principes

a) Veiligheid

Onze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om de veiligheid van de gegevensverwerking te garanderen en de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen, aanmeldingsgegevens of contactverzoeken die u naar ons verzendt, te beschermen.

U kunt een versleutelde verbinding herkennen als de adresregel van uw browser een "https://" bevat in plaats van een "http://" en ook een slotsymbool. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

We hebben ook talrijke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd ("technische en organisatorische maatregelen"), zoals versleuteling of "need to know"-toegang, om de meest volledige bescherming van Persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te garanderen.

Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd gaten in de beveiliging vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. En databases of gegevensverzamelingen die Persoonsgegevens bevatten, kunnen onopzettelijk of door onrechtmatige inbraak worden geschonden.

Zodra we ons bewust worden van een datalek, stellen we alle getroffen personen van wie Persoonsgegevens mogelijk zijn gecompromitteerd zo snel mogelijk nadat de inbreuk is ontdekt op de hoogte.

b) Minderjarigen

Wij vragen geen Persoonsgegevens van minderjarigen en kinderen en verzamelen dergelijke gegevens niet bewust en geven deze niet door aan derden.

c) Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming is het proces van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst. Geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering vindt niet plaats.

d) Niet verkopen

Wij verkopen uw Persoonlijke Gegevens niet.

e) Gegevens van bijzondere categorieën

Tenzij dit specifiek vereist is bij het gebruik van onze diensten en er toestemming is verkregen voor die specifieke dienst, verwerken we geen gegevens van speciale categorieën.

f) Sociale media

Wij zijn aanwezig op sociale media op basis van ons gerechtvaardigd belang. Als u contact met ons opneemt (of met ons inlogt/verbindt) via socialemediaplatforms, zijn wij en het betreffende socialemediaplatform gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en sluiten we een zogenaamde gezamenlijke controllerovereenkomst. De rechtsgrondslag is ons legitieme belang, uw toestemming of, in sommige gevallen, het initiëren van een eventuele contractuele dienst.

g) Internationale overschrijving

Wij kunnen uw Persoonsgegevens overdragen aan andere bedrijven en/of zakenpartners als dit nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Hierbij kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan zogenaamde derde landen. Om je Persoonsgegevens adequaat te beschermen wanneer ze worden overgedragen, hebben we contractuele regelingen getroffen met betrekking tot dergelijke overdrachten. Wij nemen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens die wij overdragen te beschermen.

h) Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij verwerken en bewaren uw Persoonsgegevens alleen om het betreffende verwerkingsdoel te bereiken of zolang er een wettelijke bewaartermijn bestaat (in het bijzonder de Nederlandse handels- en belastingwetgeving). Zodra het doel is bereikt of de bewaartermijn is verstreken, worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd.

k) Delen en openbaar maken

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet bekendmaken of anderszins verspreiden aan derden, tenzij dit a) noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, bijvoorbeeld met onze webhost of met onze logistieke partners om uw bestelling te leveren, b) u toestemming hebt gegeven voor de bekendmaking, c) of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijv, bij gerechtelijk bevel of indien dit noodzakelijk is ter ondersteuning van strafrechtelijke of gerechtelijke onderzoeken of andere juridische procedures; zoals vereist door wet- of regelgeving; indien MadBot (of een deel van MadBot) wordt verkocht aan of fuseert met een ander bedrijf; of procedures in binnen- of buitenland of om onze legitieme belangen te behartigen.

Gegevens die we automatisch verzamelen

a) Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

We verzamelen ook gegevens over elke toegang tot ons platform. De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

Informatie uit logbestanden wordt om veiligheidsredenen (bijv. voor het ophelderen van misbruik of fraude) maximaal 7 dagen bewaard en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden worden niet verwijderd totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang om een aantrekkelijk platform aan te bieden.

b) Gebruik van cookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (pc, smartphone, tablet, enz.) worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. Raadpleeg voor meer informatie ons Cookiebeleid. De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is uw toestemming en ons legitieme belang.

Gegevens van derden

We kunnen gegevens over u verkrijgen van bronnen van derden, zoals onze marketingpartners, sociale netwerken en andere derden. We kunnen deze gegevens gebruiken om uw gebruikersgedrag beter te analyseren, zodat we u beter kunnen voorzien van relevante marketinginformatie en -diensten, en om fraude te voorkomen en te bestrijden.

Voor zover u ons ook toestemming hebt gegeven om uw Persoonsgegevens te verwerken voor marketing- en reclamedoeleinden, zijn wij gerechtigd om voor deze doeleinden contact met u op te nemen via de communicatiekanalen waarvoor u toestemming hebt gegeven.

Gegevens die we rechtstreeks verzamelen

a) Algemeen

Wij kunnen u om Persoonsgegevens vragen wanneer u:

 • onze website gebruiken,
 • diensten, ondersteuning of informatie aanvragen,
 • online of anderszins deel te nemen aan marketingactiviteiten,
 • u te abonneren op marketing- en promotie-e-mails of andere materialen van MadBot,
 • met ons communiceren op sociale netwerksites van derden (onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze derden), of
 • contact met ons opnemen.

De categorieën Persoonsgegevens die we verzamelen kunnen uw naam, e-mailadres en IP-adressen zijn. We kunnen ook demografische gegevens verzamelen, zoals uw interesses en voorkeuren.

Om u een consistentere en persoonlijkere gebruikerservaring te bieden tijdens uw interacties met MadBot, kunnen gegevens die via één bron zijn verzameld, ook worden gekoppeld aan andere gegevens die MadBot via andere bronnen heeft verzameld. Dit kunnen gegevens zijn die ons helpen u te identificeren wanneer u onze website bezoekt via verschillende apparaten.

b) Contact met ons opnemen

Afhankelijk van de contactmethode worden Persoonsgegevens verwerkt. Naast uw naam en e-mailadres, IP-adres of telefoonnummer verzamelen we meestal de context van uw bericht, die ook bepaalde Persoonsgegevens kan bevatten. De Persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt, zijn bedoeld om uw verzoek te behandelen en de rechtsgrondslag is zowel uw toestemming als Contract.

c) Accountregistratie

Als u zich registreert op onze website, vragen wij u om verplichte en, indien van toepassing, niet-verplichte gegevens in overeenstemming met ons registratieformulier. De invoer van uw gegevens wordt gecodeerd, zodat derden uw ingevoerde gegevens niet kunnen lezen. De basis voor deze opslag is ons legitieme belang om te communiceren met geregistreerde gebruikers en, in het geval van contracten, ook de opslag van contractgegevens.

d) Bij gebruik van onze diensten

We verwerken de gegevens van onze geregistreerde gebruikers om onze contractuele diensten te kunnen leveren en om de veiligheid van onze diensten te kunnen garanderen en deze verder te kunnen ontwikkelen. Dit omvat in het bijzonder onze ondersteuning, correspondentie met u, facturering, het voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Uw gegevens worden door ons niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering en worden ook niet gedeeld met derden. Dienovereenkomstig worden de gegevens verwerkt om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is het nakomen van onze contractuele verplichtingen en, in individuele gevallen, het nakomen van onze wettelijke verplichtingen en uw toestemming.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, wordt u de gegevensbeheerder en worden wij de gegevensverwerker in overeenstemming met hoofdstuk 4 van de GDPR. Wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken als een gegevensbemiddelaar namens u, zullen wij de betreffende Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met uw instructies en zullen wij deze uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die tussen u en ons zijn overeengekomen, voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Gegevensverwerkingsovereenkomst.

U kunt informatie toevertrouwen die u of uw organisatie beheert, in verband met het gebruik van onze diensten of voor het aanvragen van technische ondersteuning.

Dit omvat informatie over uw werknemers of gegevens die u bewaart en gebruikt namens een andere persoon voor een specifiek doel. De gegevens kunnen worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten of aan ons worden overgedragen of gedeeld als onderdeel van een verzoek om technische ondersteuning of andere diensten.

Wij verwerken uw gegevens in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen en aanverwante maatregelen en in het kader van de communicatie met u, bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden. Wij verwerken deze gegevens om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen, om onze rechten te waarborgen en ten behoeve van de met deze informatie verbonden administratieve taken en voor de bedrijfsorganisatie. Wij geven uw gegevens alleen door aan derden in het kader van de toepasselijke wetgeving voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of uw toestemming.

Tenzij anders aangegeven zijn de doeleinden van de verwerking Contractuele uitvoering en service, contactverzoeken en communicatie, kantoor- en organisatieprocedures, administratie en het beantwoorden van verzoeken. En de rechtsgrondslagen zijn contractuele uitvoering en precontractuele onderzoeken, wettelijke verplichting en onze legitieme belangen.

Wij verwerken uw gegevens om u in staat te stellen de geselecteerde diensten of werken en bijbehorende activiteiten te selecteren, te kopen of in opdracht te geven en deze te betalen en te leveren of uit te voeren of te leveren. De vereiste informatie wordt als zodanig geïdentificeerd in de context van de specifieke dienst, aankooporder of vergelijkbare contractafsluiting en omvat de informatie die vereist is voor het leveren van diensten en facturering, evenals contactgegevens.

Tenzij anders aangegeven zijn de doeleinden van de verwerking Contractuele uitvoering en service, contactverzoeken en communicatie, kantoor- en organisatieprocedures, administratie en het beantwoorden van verzoeken. En de rechtsgrondslagen zijn contractuele uitvoering en precontractuele onderzoeken, wettelijke verplichting en onze legitieme belangen.

Voor het leveren van diensten en technische ondersteuning voor onze diensten schakelen we andere dienstverleners en derden in, zoals uiteengezet in onze Verwerkersovereenkomst.

We kunnen toegang tot uw servicegegevens verlenen aan onze werknemers en onafhankelijke contractanten die betrokken zijn bij het verlenen van de services, zodat zij fouten kunnen identificeren, analyseren en oplossen. We zorgen ervoor dat de toegang van onze werknemers tot uw servicegegevens alleen beschikbaar is op een 'need-to-know' basis, beperkt is tot specifieke personen en wordt vastgelegd en gecontroleerd. Onze medewerkers hebben ook toegang tot gegevens die u bewust met ons deelt voor technische ondersteuning of om gegevens te importeren in onze producten of services. We communiceren onze privacy- en beveiligingsrichtlijnen aan onze werknemers en handhaven de privacywaarborgen strikt.

We kunnen toegang tot je servicegegevens verlenen aan je werknemers, beheerders en derden die je hebt ingeschakeld. Als je ervoor kiest om integraties met derden in te schakelen, geef je derden mogelijk toegang tot je servicegegevens en Persoonsgegevens over jou. We raden je aan om hun privacybeleid door te nemen of de relevante (verplichte of vrijwillige) training te volgen voordat je integraties met hen inschakelt.

f) Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer

We verwerken gegevens in het kader van administratieve taken en de organisatie van ons bedrijf en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals archivering. In dit verband verwerken we dezelfde gegevens die we verwerken in de loop van het leveren van onze contractuele diensten. De verwerkingsgrondslagen zijn onze wettelijke verplichtingen en ons gerechtvaardigd belang.

g) Betalingen met creditcards/debetkaarten

Betaling met creditcard en pinpas vindt plaats via de betalingsdienstaanbieder Stripe aan wie u uw betalingsgegevens doorgeeft tijdens het afrekenen, voor de verwerking van de betaling. De rechtsgrondslag voor het aanbieden van een betalingssysteem is het opstellen en uitvoeren van het gebruikerscontract voor het gebruik van de service.

Gegevensverwerking door integratie van diensten en inhoud van derden

We gebruiken inhoud of serviceaanbiedingen van derde aanbieders op basis van onze legitieme belangen om hun inhoud en services ("inhoud") te integreren.

Dit vereist altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, omdat ze zonder het IP-adres niet in staat zouden zijn om de inhoud naar de browser te sturen. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud.

Hierna volgt een overzicht van externe aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun privacybeleid, dat verdere informatie bevat over de verwerking van gegevens en eventuele zogenaamde opt-out-maatregelen:

Als u niet wilt deelnemen aan onze personalisering van advertenties of retargeting/tracking, kunt u bezwaar maken tegen behavioral advertising op de volgende websites: Uw online keuzes, Canadese vereniging voor digitale reclame, Initiatief voor netwerkadverteren  of AdChoices.

Uw rechten en privileges

a) Privacyrechten

Onder de UAVG en de GDPR kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • Het recht op toegang - U hebt het recht om kopieën van uw Persoonsgegevens op te vragen. Wij kunnen u een kleine vergoeding in rekening brengen voor deze service.
 • Het recht op rectificatie - U hebt het recht om ons te verzoeken om informatie te corrigeren waarvan u denkt dat deze onnauwkeurig is. Je hebt ook het recht om ons te vragen de informatie aan te vullen die volgens jou onvolledig is.
 • Het recht op wissen - U hebt het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht om de verwerking te beperken - U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking - U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht om ons te verzoeken de gegevens die we hebben verzameld over te dragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden.


Neem contact met ons op als je vragen hebt.

b) Uw informatie bijwerken

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist is of als u verzoekt om rectificatie of verwijdering van die informatie of bezwaar maakt tegen de verwerking ervan, neem dan contact met ons op.

c) Uw toestemming intrekken

U kunt de toestemming die u hebt gegeven op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen.

d) Verzoek om toegang

Als u een verzoek wilt indienen voor toegang tot uw gegevens, neem dan contact met ons op. We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is reageren op verzoeken om toegang en correctie. Als we niet binnen dertig (30) dagen op je verzoek kunnen reageren, zullen we je vertellen waarom en wanneer we wel op je verzoek kunnen reageren. Als we niet in staat zijn je Persoonsgegevens te verstrekken of een door jou gevraagde correctie aan te brengen, zullen we je vertellen waarom.

e) Klacht bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht over onze verwerking van Persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit is: Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Veranderingen

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als wij wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid of ons gebruik van uw Persoonsgegevens wezenlijk veranderen, zullen wij het Privacybeleid dienovereenkomstig aanpassen.

Vragen?

Als u vragen hebt over de verwerking van uw Persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via hi@madbot.ai of schrijf ons naar het bovenstaande adres.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 16 februari 2023.